MISC גישה תיווכית התפתחותית באינטראקציה בין מבוגרים לילדים

MISC - More Intelligent & Socially Competent Sensitive Child

פרופ' פנינה קליין

לקשרים וליחסים הנרקמים בין ילדים בגיל הרך לבין הוריהם, מטפלים ואנשי חינוך, יכולה להיות תרומה משמעותית להתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית. קשרים אלו משפיעים לאורך זמן על הסתגלות הילדים בכלל ועל הסתגלותם למסגרות החינוך בפרט, על הישגיהם הלימודיים ועל פיתוח יחסים פרו-חברתיים עם קבוצת השווים ועם אנשי חינוך בעתיד.

יחסי מבוגר-ילד (ובכלל זה הורים, מטפלות, גננות ומורים) הם חלק ממארג מערכתי-אקולוגי ודינאמי רחב הכולל מגוון של מרכיבים כמו משפחה, קהילה, מסגרת חינוכית, מחנכים, התפתחות רגשית, התפתחות קוגניטיבית ותהליכים חברתיים. מתוך כלל האינטראקציות המתקיימות במודל המערכתי-אקולוגי, מערכות היחסים בין ילדים למבוגרים, דפוסי האינטראקציה ביניהם הם האפיק המרכזי שדרכו יכול הילד לבנות ולפתח משאבים רגשיים העשויים לקדם את התפתחותו ולהוות מנוע צמיחה עבורו. מומחים בתחומי התפתחות שונים בגיל הרך מדגישים את הצורך לתת לילדים תחושה של קבלה, נינוחות ואהבה. אנשי חינוך, מתמקדים בצורך לקדם את החשיבה של הילד ואת פוטנציאל הלמידה שלו.

גישת ה-MISC מחברת את ההתייחסות לרגש ולחשיבה. על פי גישה זו, אינטראקציה איכותית כוללת את המרכיבים של הבעת רגשות חיוביים כלפי הילד והתנהגות הוראתית- תיווך, הכוללת מיקוד הקשב של הילד, העברת משמעות של מה שהוא חווה בסביבה, הרחבה ויצירת קשרים בין חוויות שונות, מתן עידוד וויסות התנהגות. הגישה מבוססת על התיאוריה של ויגוצקי (1978) ועל תיאורית ההשתנות הקוגניטיבית של פויירשטיין (1979,1980) וקליין (1988, 1991). מטרת גישת ה-MISC היא לעזור למטפלים בתינוקות ובילדים לזהות ולהבין את התהליכים החברתיים, רגשיים, והוראתיים שבאמצעותם הם יכולים לתרום להתפתחות הילדים, להשפיע עליה ולשפר את איכות האינטראקציה בינם לבין הילדים.

מעבר לסרגל הכלים